Política de privacitat
 
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: RAMADERIA ROCA SL
Adreça postal: Urbanització Casellas d'Avall, 49, Porqueres, 17834 (Girona-Espanya)
Telèfon: +34972 57 46 36
E-Mail:info@ramaderiaroca.com


LEGITIMACIÓ I FINALITAT

L'usuari presta el seu consentiment a RAMADERIA ROCA SL per al tractament de les dades personals que faciliti en el moment de remetre un formulari. A més a l'enviar un correu electrònic realitzant una consulta o sol·licitud d'un servei RAMADERIA ROCA SL té interès legítim pel seu tractament amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la realció amb l'interessat.

L'usuari podrà revocar el seu consentiment mitjanánt petició escrita dirigida a la següent adreça postal: Urbanització Casellas d'Avall, 49, Porqueres, 17834 (Girona-Espanya) o a l'dreça de correu info@ramaderiaroca.com.

RAMADERIA ROCA SL tracta les dades de forma confidencial. Les dades seran conservaades mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment o es mantingui la relació entre l'interessat i RAMADERIA ROCA SL, i durant els terminis legalment o contractualment previstos per a l 'exercici de qualservol acció o reclmamació a disposició de l'interessat o de RAMADERIA ROCA SL.

RAMADERIA ROCA SL adopta els nivells de seguretat requerits pel reglament de protecció i de dades aprovat pel REGLAMENT (UE) 2016/679 del PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel quefa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 /CE (RGPD), havent aplicat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc que es deriva del tractament de les dades personals, com la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·licita de dades personals transmeses, conservats o tractats d 'una altra manera, o la comuniaicó o accés no autoritzats a les esmentades dades, susceptibles en particular d'ocasionar danys i perjudicis físics, materials o immaterials. No obstant això, les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i poden exitir filtracions per actuacions doloses de tercers. eN aquest sentit RAMADERIA ROCA SL ha establert mesures amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització mantenint continuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

En els formularis de recollida de dades, els camps que s'assenyalin amb asterisc són boligatoris pel que en cas que l'usuari no faciliti les dades corresponents, RAMADERIA ROCA SL podrà denegar el corresponent servei ja que són imprescindibles per a realitzar les finalitats experessades.

DESTINATARIS

Les dades no se cediran a tercers però RAMADERIA ROCA SL podrà revelar qualsevol informació, incloent adades de caràcter personal, que consideri necessària per complir les obligacions legals.

DRETS

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb les finalitats assenyalades anteriorment, l'usuari podrà exercir el seu dret d'oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos en aquest apartat.

Aquells usuaris que hagin facilitat les seves dades a RAMADERIA ROCA SL a través del web info@ramaderiaroca.com, o a través d'altres canals, podran dirigir-se al titular de la mateixa per tal de poder exercitar gratuïtament també els seus drets a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat, la seva rectificació o supressió, a sol·licitar la limitació del seu tractament i a la portabilitat de les dades.

L'usuari podrà exercir els drets esmentats respecte a les dades enviades mitjançant petició escrita dirigida a la següent adreça postal: Urbanització Casellas d'Avall, 49, Porqueres, 17834 (Girona-Espanya) o a l'dreça de correu info@ramaderiaroca.com.

Els interessats poden presentar una relamació davant l'Autoritat de Control de màteria de protecció de dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets.

COOKIES

El lloc web www.ramaderiaroca.com no utilitzar cookis.

tornar
CATALÀ | CASTELLANO | ENGLISH